Κανάλι 1 Καλαμάτας
Νέδοντος 76
τηλ. 27210-92500
24100 – Καλαμάτα