Ποσοτικά και ποιοτικά προβλήματα με τα νερό στη Μεσσηνία

Τα υπόγεια ύδατα στη Μεσσηνία εμφανίζουν ικανοποιητικό ποσοστό αναφορικά με τα ποσοτικά τους χαρακτηριστικά, με σημαντικότερα προβλήματα να παρατηρούνται στην Καλαμάτα, Πύλο και περιοχές της Τριφυλίας. Εντούτοις το ποσοστό για τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά εμφανίζεται σε σημαντικά χειρότερη θέση, αφού “καμπανάκι κινδύνου” χτυπάει για την περιοχή από Καλαμάτα έως Πεταλίδι, αλλά και στο μεγαλύτερο κομμάτι της Τριφυλίας. Την ίδια ώρα παραμένουν τα προβλήματα της υποβάθμισης των χαρακτηριστικών αυτών στις περιοχές με εντατική εκμετάλλευση των υδροφορέων.

Στα συμπεράσματα αυτά -μεταξύ άλλων- καταλήγει η Έκθεση Αποτελεσμάτων για το έτος 2022 στο πλαίσιο του Έργου «Δίκτυο Παρακολούθησης Υπόγειων Νερών» (ΔΙΠΥΝ) της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), την οποία παρέδωσε στη Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Written by