Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για το Ανοικτό Θέατρο Καλαμάτας

Αφού πρώτα πέρασε από…σαράντα κύματα, τελικά, ο δήμος Καλαμάτας προβαίνει στην προκήρυξη διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου “Ολοκλήρωση κατασκευής Ανοικτού Θεάτρου Καλαμάτας”. Ο προϋπολογισμός του έργου μαζί με τον ΦΠΑ είναι 1.270.000,00 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των υπολοίπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών κλπ. στα γραφεία του δήμου Καλαμάτας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες για το διαγωνισμό: Μάραντος Φώτιος 2721360776, Πρωτογέρη Αθηνά 2721360781. Πληροφορίες για τη μελέτη: Νασόπουλος Παναγιώτης 27213-60866.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/05/2022, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00 μμ.

Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 03/06/2022, ώρα 10.00πμ.

 Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 300 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεσης του παρόντος έργου προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού ένα τοις εκατό (1 %) επί της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.

Written by 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *